Rytmisk gymnastik

Inom rytmisk gymnastik, finns två domarutbildningar och därmed två nivåer av domare.

Regionsdomarutbildning

Regionsdomarkursen fokuseras främst på koordinationsavdragen, det tekniska och artistiska utförandet. Efter avslutad kurs och godkänd examination får du döma tävlingar på regionsnivå samt vara koordinatordomare på nationella tävlingar.

Förberedelser

  • Vara väl insatt i gällande CoP och tävlingsregler för de olika klasserna.
    Ungdom, RS BAS-regler samt regler för DTQ hittas i tävlingsbestämmelserna.
  • Känna till och kunna Gymnastikförbundets uppförandekod och värdegrund
  • Känna till den allmänna terminologin som används
  • Ha som målsättning att döma minst två tävlingar under kommande år

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik och från det år du fyller 16 år
Examination:
Teoretisk samt praktisk examination.
Kurslängd: 2 dagar

Du måste vara godkänd regionsdomare för att senare kunna gå förbundsdomarkurs.
Ingen dispens ges.

Förbundsdomarutbildning

Förbundsdomarutbildningen fokuserar på hela bedömningskedjan; Generalities, Execution, Difficulty med mera. Efter avslutat kurs och godkänd examination berättigar det deltagaren att döma tävlingar på nationell nivå samt internationella inbjudningstävlingar som ej kräver internationell brevet. I Sverige finns två olika kategorier av förbundsdomare; E samt E+D. De förstnämnda specialiserade på Execution och de sistnämnda både Execution och Difficulty. Vilken kategori av domare man är beror på resultatet på examinationen samt/eller beroende av det egna valet.

Förberedelser

  • Du ska ha dömt minst fyra tävlingar på regional nivå samt ha varit godkänd regionsdomare under den senaste cykeln. Väl insatt i aktuell version av CoP (även DTQ-reglementet)
  • Vara väl insatt i tävlingsregler för de olika klasserna i Sverige. (Ungdom och RS BAS-reglerna hittas: här)
  • Känna till, kunna och stå bakom Gymnastikförbundets uppförandekod och värdegrund.
  • Ha mycket goda kunskaper i terminologin som används i Rytmisk Gymnastik samt regelbundet ha kontakt med idrotten antingen som tränare eller domare.

Notera: Du som deltagare måste vara godkänd förbundsdomare (E+D) under senaste cykeln för att nästa cykel kunna bli aktuell att gå de internationella domarkurserna. Ingen dispens ges.

Förkunskapskrav: Intro Svensk Gymnastik 2021 - 2022, Genomförd regiondsdomarutbildnig med godkänt resultat. Från det år du fyller 18 år.
Examination: Teoretisk samt praktisk examination.
Kurslängd: 2,5 dagar