Bakgrund och historik

En bild

På Förbundsmötet 2016 beslutades att Gymnastikförbundets utbildningssystem skulle revideras för att anpassas till utvecklingsmodellen och nyckelfaktorerna. Genom att revidera utbildningarna vill vi stärka vår strategi med utvecklingsmodell och nyckelfaktorer och säkerställa att våra utbildningar genomsyras av vår värdegrund och vår uppförandekod. Innehållet i våra kurser behöver uppdateras med mer kunskap kring bland annat barns och ungas utveckling, inre drivkraft, hållbar träning och ledarskap.

Utbildare och ledare inom organisationen har sedan fler år tillbaka framfört en önskan om en modernisering av kursutbudet. Både vad gäller innehåll och form. Kursdeltagarna vill lägga mindre tid på resor och övernattningar i samband med utbildning. Många är positiva till att läsa kurser på distans och att fortbilda sig mer inom den egna föreningen.

2015: En översyn av utbildningssystemet genomfördes

Under 2015 gjordes en gedigen översyn av det befintliga utbildningssystemet. Översynen innefattade bland annat tre olika enkäter med totalt över 1000 inkomna svar, - regionala och centrala workshops och ett flertal djupintervjuer. Utifrån den gjorda översynen lade arbetsgruppen fram ett förslag om att revidera det befintliga utbildningssystemet.

2016: Förbundsmötesbeslut om revision av utbildningssystemet.

Förbundsmötet 2016 beslutade att ett fokusområde för Gymnastikförbundet för 2017-2018 skulle vara att:

Revidera utbildningssystemet

Utvecklingsmodellen och uppförandekoden ska vara en naturlig plattform för hela utbildningssystemet inom Svensk Gymnastik. Här har utbildarna en viktig roll. Ett reviderat utbildningssystem ska, utifrån genomförd kartläggning och analys, fastställas, införas och kommuniceras.

Utifrån detta beslut tog arbetsgruppen fram ett förslag på ett nytt utbildningssystem. Förslaget gick ut på remiss till alla utbildare och kommittéer och diskuterades på sex olika utbildarträffar.

Personer i samlingslokal med varsitt bord, bildtext: Förbundsmöte 2016 

Förbundsmötet 2016 beslutar om revision av utbildningssystemet.

2017: Projektet går in i genomförandefas

Det föreslagna utbildningssystemet utvecklas ytterligare och analyser och workshops kring innehåll i olika kurser genomförs. Under hösten 2017 gick projektet in i en ny fas med fokus på direkt planering av kursinnehåll och implementationen av systemet.

2018: Projektorganisation på plats

Projektgruppen kring införande av de nya ledarutbildningarna kom på plats i januari. Produktionen av de första kurserna sattes igång. Först ut var kursen Alla kan gympa som fram tills nu saknat en nationell kurs.

2019: Kurser lanseras och nya produktioner startar

Produktionsarbetet fortsatte och under året lanserades Alla kan gympa, Intro Svensk Gymnastik och Gymnastikens baskurs - träning och tävling. Intro Svensk Gymnastik är en helt ny, kostnadsfri, kurs som innefattar grundläggande kunskap som alla ledare i Svensk Gymnastik behöver ha. Från och med 1 oktober 2019 blev Intro Svensk Gymnastik ett förkunskapskrav för alla andra kurser i Gymnastikförbundets kursutbud.

Under 2019 drog nya produktioner igång. Näst på tur var Barngymnastik som paketerades om för att möte verksamhetens behov, och kurserna för truppgymnastik som hade ett behov av revidering och komprimering. Dessutom påbörjades produktionerna kring träningslära och ledarskap.

2020: Fler kurser lanseras och produktioner fortgår

Under året lanserades två nya kurser: Barngymnastik - leka och lära och Barngymnastik - variera och utmana.

Produktionsarbetet fortlöpte för kurserna i träningslära, ledarskap och truppgymnastik. Utöver redan pågående produktioner påbörjades även arbetet med en ny kurs Trampolin som hjälpredskap som ska lanseras 2021.

2021: Ett stort lanseringsår

Trots pågående pandemi var tempot högt och under året lanserades nya kurser inom flera områden. Kurserna i träningslära och ledarskap ersatte vid lansering januari 2021 de tidigare teorikurserna Teori steg 1, 2 och 3. Följande kurser lanserades under 2021; Gymnastikens ledarskap, Idrottspsykologi, Gruppdynamik, Hållbart ledarskap, Ledarteam, Biomekanik, Styrka, rörlighet och fysiologi, Planering och periodisering, Åldersanpassad träning för barn och unga, Åldersanpassad träning för vuxna, Hjälpledare - Svensk Gymnastik, Trampolin som hjälpredskap, Truppgymnastik A, Truppgymnastik redskap B, Truppgymnastik redskap C, Truppgymnastik redskap D, Truppgymnastik fristående B, Truppgymnastik fristående C.

Produktionsarbete påbörjades så smått med kurser inom gruppträning, hopprep och rytmisk gymnastik.

2022: Produktion i fokus

Året fokuserade främst på uppstart och produktion av kurser inom hopprep, gruppträning, rytmisk gymnastik samt kvinnlig artistisk gymnastik. Två kurser lanserades: Hopprep A och Hopprep B.

2023: Full fart framåt

Ytterligare ett intensivt år med många pågående produktioner och lanseringar. Under året lanserades följande kurser: Gymnastikens baskurs – gruppträning, Gruppträning – styrka, Gruppträning – kondition, Gruppträning – koreografi och passuppbyggnad, Gruppträning – rörlighet, Rytmisk gymnastik A, Kvinnlig artistisk gymnastik A, Kvinnlig artistisk gymnastik B.

Revidering av kurser påbörjades även inom parkour och tricking, aerobic gymnastics samt trampolin och DMT.