Stadier och nyckelfaktorer

Stadierna – Vad vi gör

Inom Svensk Gymnastik kan alla röra sig mellan olika stadier i egen takt, utifrån egen ambitionsnivå och funktionsförmåga. Stadierna uttrycker ”vad” vi gör. Nyckelfaktorerna påverkar verksamheten inom respektive stadium.

Börja med att läsa om föreningen genom att klicka på namnet:

Föreningarna


Läs och lär mer om respektive stadium genom att klicka på namnet:

Lekande gymnastik

Lärande gymnastik

Träna på att träna

Träna och tävla

Träna för att tävla

Träna för att vinna

Träna för aktivt liv

Nyckelfaktorerna – Hur vi gör det

De tio nyckelfaktorerna beskriver områdena som utgör grunden för Svensk Gymnastiks utveckling. De beskriver ”hur” vi arbetar.

Nyckelfaktorerna ett till fem handlar om barnrättsperspektivet och individuella faktorer, nyckelfaktor sex beskriver hur vi säkerställer ett kvalitativt ledarskap. Nyckelfaktorerna sju till tio relaterar till organisatoriska förutsättningar och aspekter både på förenings- och förbundsnivå.

Läs och lär mer om nyckelfaktorerna genom att klicka på resp. nyckelfaktor:

1. Utgå från barnrättsperspektivet

2. Uppmuntra utövarnas inre drivkraft

3. Ta hänsyn till individuell utveckling

4. Träna smart och ha tålamod

5. Vårda och utveckla ett brett utbud

6. Säkerställa välutbildade och kompetenta ledare

7. Bedrivas i anpassade och utvecklande fysiska miljöer

8. Bestå av välmående föreningar

9. Arbeta med kvalitetssäkrade strukturer

10. Ständigt utvecklas